Desenvolupament de la comunicació i el llenguatge


El procés de desenvolupament de la comunicació i el llenguatge s'inicia durant els primers mesos i evoluciona de forma més important durant els primers cinc anys de vida. Cal entendre les següents etapes com un tot i no com a comportaments aïllats, ja que cadascun dels diferents estadis pels que passa l'infant està en estreta relació i influència amb els anteriors:

1. Etapa pre-lingüística

Els infants que segueixen un desenvolupament normatiu ― és a dir, en absència d'alteracions ― són comunicadors eficaços fins i tot abans de produir les primeres paraules.  Aquesta fase pre-verbal, en la qual encara no s'ha adquirit el llenguatge, és el que s'anomena etapa pre-lingüística i abarca el període dels 0 als 10-12 mesos aproximadament. En les fases més primerenques, els infants ja combinen l'ús de la mirada, l'expressió facial i les vocalitzacions en forma de balboteig per interactuar amb les persones de l'entorn i expressar un ampli ventall de demandes i necessitats.

A mida que creix, l'infant és capaç d'emprar aquestes estratègies de comunicació no verbal per fer riure, cridar l'atenció o fer saber a l'adult que vol un determinat objecte. Aquest repertori d'habilitats comunicatives es torna cada cop més complex amb l'adquisició del llenguatge oral. A través d'aquest, els infants desenvolupen la capacitat de combinar les habilitats no verbals i verbals de comunicació per iniciar, mantenir i regular les interaccions socials. La primera manifestació sonora de l'infant és el plor i des del moment del naixement fins més o menys el final del primer mes es produeix de forma mecànica i indiferenciada. Cap al segon mes de vida, el to del plor comença a variar en funció de l'estat de benestar o malestar del bebè, per tal d'expressar dolor, gana o molèstia i per tant, ja li permet comunicar a l'entorn què necessita. Als 3 mesos s'inicia la producció de sons guturals i vocàlics, la resposta a la veu humana amb un somriure i el crit per expressar necessitats o incomoditat.

Els primers intents comunicatius en forma de balboteig avancen al voltant dels 5-6 mesos a partir de l'autoimitació primer i la imitació de sons de l'entorn més endavant. Els sons que s'adquireixen de forma més precoç són aquells més contrastats i que són comuns en totes les llengües, com ara les vocals /a/ i /e/ o les consonants /p/, /m/ i /b/. Cap als 7-8 mesos, l'estructura dels intercanvis comunicatius entre l'adult i l'infant comença a ser semblant a la conversa, amb alternança de torns i reciprocitat de les respostes en la interacció. En aquest moment també augmenten les vocalitzacions espontànies, tant de vocals i consonants com de síl·labes, les quals l'acabaran conduïnt a la producció de les primeres paraules. 

2. Etapa lingüística

Cap als 10-12 mesos, l'infant ja és capaç d'emprar tots els músculs bucals per a l'articulació i a nivell de comprensió pot ser capaç d'aplaudir, dir adéu amb la mà, respondre al seu nom i entendre la negació. L'etapa lingüística (o verbal) s'inicia en el moment que l'infant produeix la primera paraula amb el propòsit de comunicar, és a dir, tenint clar quin és el seu significat. Aquest període s'inicia al voltant dels 12 mesos, si bé és difícil determinar de forma precisa quina ha estat la primera paraula emesa amb intenció comunicativa. Entre els 13 i 14 mesos s'inicia l'anomenada etapa holofràsica, en què l'infant emet una única paraula per referir-se al significat de tota una frase i és capaç de fer-ho en diferents situacions, si bé encara ho farà amb simplificacions del llenguatge. El següent cas seria un exemple de les produccions d'aquesta etapa: obe per obre la porta.

En els propers mesos també augmenta la denominació (producció de paraules) per dues raons: d'una banda, perquè l'infant comença a aprendre el nom de les coses que l'envolten i d'altra banda, perquè millora el nivell de comprensió del llenguatge de l'adult. Als 15 mesos el repertori lèxic augmenta a unes quinze o vint paraules aproximadament i cap als 17 mesos, comença a fer les primeres combinacions de dues paraules. Dels 15 als 18 mesos comença una primera etapa interrogadora, en la qual comença a interessar-se i preguntar pel nom de les coses. Entre els 18 als 24 mesos, el repertori lèxic augmenta fins a les més de cinquanta paraules i, en conseqüència, s'inicia la combinació de dos o tres paraules de forma espontània en una oració simple. Un exemple d'aquest tipus de produccions podria ser: "papa menja". Així mateix, en aquest moment també es pot observar que l'infant repeteix amb freqüència les últimes paraules emeses per les persones de l'entorn.

3. Transició cap al domini del llenguatge

A partir dels 2 anys, s'inicia un període de transició cap al domini del llenguatge. Aquest és un moment clau a nivell d'articulació de la parla, en que té una gran importància l'entorn que envolta l'infant i els models de parla als quals està exposat. Al voltant dels 2 anys i mig, començar una segona etapa interrogadora en la que pregunta amb freqüència el "per què" de les coses. Als 3 anys el vocabulari augmenta de forma ràpida i molt significativa, amb l'ús d'alguns verbs i articles, fet que condueix cap a la producció d'oracions compostes i més complexes. Així mateix, és capaç de respondre a dues preguntes seguides i respondre a tres ordres seguides. Cap als 4 anys, realitza oracions de major complexitat fent ús d'unes deu paraules.

Dels 4 als 5 anys, és capaç de respondre preguntes que van més enllà del temps inmediat, fent referència, per exemple, a persones o coses que no són presents durant de la conversa; fet que es deu al desenvolupament de la capacitat simbòlica que es produeix en aquest moment. Alhora, comença a desaparèixer el caràcter infantil de la parla a nivell d'articulació. L'augment de la capacitat i necessitat de comunicar-se afavoreixen els avenços en el desenvolupament del llenguatge i faciliten el desenvolupament cognitiu. Dels 6 als 7 anys, moment en que s'inicia l'etapa escolar d'Educació Primària, l'infant manifesta maduresa neuropsicològica per a l'aprenentatge i un llenguatge cada cop més complex i abstracte.

El procés d'adquisició de la comunicació i el llenguatge descrit és aquell que es dóna en els infants que segueixen un desenvolupament normatiu. Aquest terme fa referència al patró estàndar que es pren com a referència per parlar del desenvolupament de la comunicació i el lenguatge, el qual marca allò que la majoria dels infants fan dins d'uns períodes de temps determinats, fonamentant-se en un seguit de criteris consensuals i dades estadístiques. Tot i així, el moment d'adquisició de les diferents habilitats en la comunicació i el llenguatge en els infants que es considera que segueixen un desenvolupament normatiu o no patològic varia en funció de particularitats individuals com el funcionament del sistema nerviós, aspectes psicològics, condicions d'educació i criança o característiques del llenguatge de les persones que l'envolten.

El desenvolupament de la comunicació i el llenguatge és un procés en el qual intervenen molts factors i tots ells estan estretament relacionats amb el desenvolupament integral o global de l'infant. Les diverses característiques que s'observen de forma progressiva en les diferents edats i etapes que hem vist, es troben lligades a aspectes del desenvolupament global del nen o nena, com ara el procés de maduració a nivell neurològic, el desenvolupament motor, el desenvolupament cognosctiu, la capacitat de simbolització o el desenvolupament socioemocional, entre d'altres; els quals són resultat de la influència de l'entorn social i cultural, les interaccions i la influència a les quals s'exposi l'infant, tal com es veurà en propers articles.

Referències bibliogràfiques

  • Castañeda, P. F. (1999). El lenguaje verbal del niño: ¿Cómo estimular, corregir y ayudar para que aprenda a hablar bien? Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Perú.
  • Etapas del desarrollo del habla y el lenguaje (National Institute of Deafness and Other Communication Disorders)